Doğuş Kozmetik A.Ş Aydınlatma Metni

 

İşbu metin ile Doğuş Kozmetik A.Ş olarak, ürün ve hizmetlerimizden faydalanan müşterilerimize ve Doğuş Kozmetik ile ilişkili tüm gerçek kişilere ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK’’) uygun olarak işlenerek, saklanmasının birincil önceliklerimizden biri olduğunu belirtir, KVKK uyarınca taşıdığımız ‘’Veri Sorumlusu’’ sıfatı ve bu sorumluluğumuzun bilinci ile kişisel verilerinizi aşağıda belirtildiği şekilde ve mevzuat tarafından çizilen sınırlar çerçevesinde işleyeceğimizi beyan ederiz.

1.Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenmesi,

Doğuş Kozmetik A.Ş tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak internet sitesi, sosyal medya mecraları ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak kişisel verileriniz toplanabilecek, Şirketimizin ürün ve hizmetlerinden yararlandığınız sürece güncellenerek işlenebilecektir.

2.Kişisel Verilerin İşleme Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak, kampanya, promosyon, indirim, teklif, etkinlikler, çekilişler vb. konularda bilgilendirme yapılması, Şirketimiz tarafından sizlere sunulan ürün ve hizmetlerin temin edilebilmesi, geliştirilmesi ve bunlardan faydalanabilmeniz için istatistiksel değerlendirmeler yapılması, veri tabanı oluşturulması veya pazar araştırmaları gibi çalışmaların yapılması, Doğuş Kozmetik A.Ş tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin beğeni ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek hizmetinize sunulabilmesi, ilgili kişi şikayetlerinin takibi, kullanıcı ilişkileri yönetimi ve bu kapsamda iletişim stratejileri geliştirilmesi, kurumsal iletişim faaliyetleri yapılması, ilgili kişilerin ve kişisel verilerin hukuki, ticari ve teknik güvenliğinin temini için gerekli alt yapının oluşturulması, iş planları ve operasyonların oluşturulması, değerlendirme süreçleri, hukuki uyum süreci, mali işler v.b. Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi, geliştirilmesi ve uygulanması ve Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla işlenecektir.

3.İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; 2. Maddede belirtilen amaçlarla, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, Doğuş Kozmetik A.Ş ve grup şirketlerine, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarımı şartları çerçevesinde aktarılabilecektir.

4.Kişisel Veri Toplamanın Hukuki Sebebi ve Yöntemi

Kişisel verileriniz, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda aşağıda sıralandığı gibi, Doğuş Kozmetik A.Ş internet sitesi ve mobil uygulaması gibi mecralardan sözlü, yazılı ya da e-mail yolu ile elektronik ortamda, Şirketimizin, yetkili mercilerce belirlenen ilgili mevzuatta düzenlenen ve Kişisel Verilerin Korunması Kurul’u tarafından yayınlanan raporlarda yer alan şartlara uygun olarak yukarıda belirtilen amaçlarla ürün ve hizmet sunabilmesi ve bu kapsamda sözleşme ve yasa hükümlerinden doğan sorumluluğunun gereklerini yerine getirebilmesi amacıyla toplanabilecektir.

Kişisel Verileri Toplama Yolları;

 • * Doğuş Kozmetik A.Ş Web sitesine üye olunması,

 • * Doğuş Kozmetik A.Ş Web sitesinden üye olunmadan alışveriş yapılması

 • * Doğuş Kozmetik A.Ş tarafından yapılan anket, çekiliş ve yarışma gibi etkinliklere katılım

 • * Doğuş Kozmetik A.Ş’ ye yazılı olarak şikâyet ve önerilerde bulunulması

 • * Doğuş Kozmetik A.Ş’ye iş başvuruları yapılması, CV paylaşımı

 

Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahibi olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metninde aşağıda belirtilen iletişim kanallarıyla Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebinizin niteliğine göre tarafınıza en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak geri dönüş sağlayacaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • * Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • * Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • * Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • * Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • * KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • * İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • * Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVKK madde 13/1 uyarınca, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. Bu çerçevede Şirketimize KVKK’nın 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda başvurunuzu iletebileceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVKK madde 11’de belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte talebinizi; www.doguskozmetik.com adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir örneğini Saray Mahallesi, 226. Sokak No: 3/1-2-3 Kazan Ankara adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVKK’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme

Doğuş Kozmetik A.Ş olarak, sizlere sunmakta olduğumuz hizmetlerimiz ve sair faaliyetlerimiz kapsamında kişisel verilerinizi, yüksek bir özen ve hassasiyet ile gerekli hallerde işlemekteyiz. Bu doğrultuda kişisel verileriniz, 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca şirketimizin veri sorumlusu ve/veya veri işleyen sıfatını haiz olduğu hallerde, yalnızca aşağıda belirtilen kapsam çerçevesinde, büyük bir sorumluluk anlayışı ile işlenebilmektedir. Bu metin, kişisel verilerinizin işlenmesi hususunda sizleri bilgilendirmek ve verilerinizin hangi esaslar dâhilinde işlendiği konusunda sizleri aydınlatmak için kaleme alınmıştır.

Hangi Kişisel Verileriniz İşlenir ve Nasıl İşlenir?

Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya gibi vasıtalar ile sözlü, yazılı ya da elektronik olarak işlenmektedir. Doğuş Kozmetik A.Ş ve markalarının hizmet ve ürünlerine olan ilginiz veya ürünlerden faydalanmanız nedeniyle bize temin etmiş olduğunuz ve/veya güncellenebilen, aşağıda yer alan kişisel verileriniz (sayılanlarla sınırlı olmamak üzere) işlenebilmektedir:

 • * İsim, soy isim, TCKN, doğum tarihi ve kimliğinizde yer alan diğer verileriniz,

 • * Telefon numaranız, elektronik posta adresiniz, ev adresiniz gibi iletişim verileriniz,

 • * İnternet sitelerimizi kullanmanız halinde, çerezler vasıtasıyla edindiğimiz davranış ve dijital izbilgileriniz,

 • * Müşteri temsilcileri tarafından çağrı merkezi standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtlarınız,

 • * Fabrikalarımız ve ofislerimizi ziyaret etmeniz halinde kamera kayıtları görüntüleriniz,

 • * Doğuş Kozmetik A.Ş tesislerini, işyerlerini vb. mahalleri ziyaretiniz halinde araç plakası gibi taşıt verileriniz,

 • * Tanıtım, reklam, kampanya, sosyal sorumluluk projeleri ve organizasyonlarımız çerçevesinde edindiğimiz görsel/işitsel verileriniz,

 • * Doğuş Kozmetik A.Ş’ nin iş ortağı olmanız halinde sözleşmelerin ifa olunabilmesi için banka hesap numarası, IBAN, faturalama bilgileri gibi finansal verileriniz,

 • * Sözleşmenin ifası kapsamında edinilen faaliyet belgesi, meslek odası kaydı vb. mesleki veriler ile gerektiği takdirde temin edilen imza sirküleri ve imza veriniz,

 • * İlişkinin niteliği gerektirdiği takdirde, vize/pasaport verileriniz,

 • * Doğuş Kozmetik A.Ş çalışanı olmanız halinde ya da Doğuş Kozmetik A.Ş ile iş ortaklığı halindeki bir işveren bünyesinde çalışmanız halinde; eğitim verileriniz, iş ilişkiniz çerçevesinde hizmet akdiniz, işe yatkınlığınız ve performansınıza dair verileriniz; sağlık verileriniz; özel sağlık sigortası ve finansmanına ilişkin verileriniz; Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz; TCKN, vize/pasaport verileriniz; taşıt veriniz ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın hizmet akdiniz kapsamında işlenebilecek diğer kişisel verileriniz,

 • * Doğuş Kozmetik A.Ş’ye iş başvurusunda bulunmanız hâlinde doğrudan sizin ilettiğiniz özgeçmişiniz dâhil sair kişisel verileriniz.

Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenir?

Kişisel verileriniz;

 • * Ürün ve hizmetlerimizin müşterilerimize sunulabilmesi, ulaştırılabilmesi ve kampanya, fırsat, tanıtım ve sair bilgilendirmelerin yapılabilmesi,

 • * İnternet sitelerimizden daha iyi faydalanmanızı sağlayabilmek için çerezler vasıtasıyla davranış bilgilerinizin elde edilmesi,

 • * İç işleyişin sağlanması ve geliştirilmesi,

 • * Müşteri, tedarikçi ve iş ortaklarıyla iletişimin sağlanması,

 • * Müşteri memnuniyeti ve şikâyetlerinin yönetilebilmesi,

 • * Pazarlama aktivitelerinin gerçekleştirilmesi,

 • * Dış kaynaklardan hizmet alımı yapılması,

 • * Teknoloji ve altyapı hizmetlerinin alınması,

 • * İlgili mevzuat uyarınca kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilen bilgilerin paylaşılabilmesi,

 • * Kanunun emredici hükümleri gereği emniyet birimleri gibi kamu kurumlarıyla gerekli bilgilerin paylaşılması vb. yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

 • * Sistem ve uygulamalarımızın güvenliğinin sağlanması amacıyla tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,

 • * İlgili iş ortaklarımız ve sair üçüncü kişilerle, sizlere sunduğumuz ürün ve hizmetlerle ilgili finansal mutabakat sağlanması,

 • * Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini,

 • * İş stratejilerinin belirlenebilmesi,

 • * Sosyal sorumluluk projelerinin gerçekleştirilebilmesi,

 • * Ürün ve hizmetlerin geliştirilebilmesi ve sunulabilmesi,

 • * Müşteri taleplerinin yerine getirilebilmesi,

 • * Finansal raporlama ve analiz yapılması,

 • * Fabrika ve ofislerimizde iş güvenliğinin sağlanması ve acil durum yönetiminin yapılması,

 • * İnsan kaynakları politikalarının ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

 • * Üçüncü tarafların Doğuş Kozmetik A.Ş adına yetkilendirilmesi,

 • * İş ortakları tarafından talep edilen ve işin yapılması için esas nitelikte olan bilgi ve belgelerin sağlanması,

 • * Tedarikçi ve iş ortakları bakımından; potansiyel tedarikçi ve iş ortakları ile iletişime geçilebilmesi, sözleşme süreçlerinin gerçekleştirilebilmesi, ürün ve hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapılabilmesi, analiz ve raporlama yapılabilmesi, sistemlere kayıt yapılabilmesi, kimlik teyidi yapılabilmesi, yurtiçi/yurtdışı ziyaretlerinin organize edilmesi,

 • * Doğuş Kozmetik A.Ş çalışanları açısından; Doğuş Kozmetik A.Ş ve üçüncü taraflarca işe alım süreçlerinin gerçekleştirilebilmesi, adayların değerlendirilebilmesi, özlük dosyasının oluşturulması, performans değerlendirmesi yapılabilmesi, işin gereklerini sürekli olarak yerine getirmeye ehil olup olmadığının tespiti, iş akdi çerçevesinde çalışan kişilerin genel sigorta, özel sigorta ve sair işlemlerinin yürütülebilmesi, yan hak süreçlerinin yönetilebilmesi, periyodik sağlık kontrollerinin gerçekleştirilmesi, işe giriş ve çıkış işlemlerinin yapılması, çalışan eğitimlerinin planlanması, ödüllendirme süreçlerinin gerçekleştirilmesi, şirket içi organizasyonların yapılması, yurtiçi/yurtdışı ziyaretlerin organize edilmesi,

 • * Kanuni takibat işlemlerinin yapılması amaçları ve benzeri başkaca amaçlar ile işlenebilecektir.

Ayrıca, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile sayılan kanunlara ilişkin ikincil mevzuat hükümleri, Vergi mevzuatından doğan yükümlülükler ile diğer yetkili kamu otoritelerinin zorunlu kıldığı haller ve ilgili diğer mevzuat hükümleri gereğince kişisel verileriniz işlenebilecek, Doğuş Kozmetik A.Ş’ ye ait fiziki ve/veya elektronik arşiv ve bilişim sistemlerine nakledilerek hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

Kişisel Verileriniz Kimlere Aktarılır?

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda sayılan amaçlarla;

 • * Anlaştığımız hizmet sağlayıcı şirketler,

 • * Sosyal Güvenlik Kurumu,

 • * Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri,

 • * Resmi kurum ve kuruluşlar,

 • * Düzenleyici ve denetleyici kurumlar,

 • * Avukatlar, vergi danışmanları ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler,

 • * Yetkilendirdiğiniz temsilcileriniz,

 • * Sigorta şirketleri, başta olmak üzere, Doğuş Kozmetik A.Ş şirketleri ve işbirliği içerisinde olduğumuz başkaca iş ortaklarımız ya da diğer kamu otoriteleri ile de paylaşılabilecektir.

Kişisel Verileriniz Hangi Hukuki Sebeplerle İşlenir?

Kişisel verileriniz, Doğuş Kozmetik A.Ş’nin taahhüt etmiş olduğu edimlerini gerek akdi hüküm ve şartlar tahtında, gerekse kanun kapsamında düzenlenen hak ve yükümlülüklerine uygun bir şekilde ifa etmek üzere, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve Kanun’un belirtmiş olduğu ilkelere tam uyumluluk ile işlenmektedir.

Kişisel Verileriniz Konusundaki Haklarınız Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesine veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle işlenmesi durumunda aleyhe bir sonucun ortaya çıkması ihtimalinde itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması hâlinde zararın giderilmesini, talep etme haklarına sahipsiniz.

Kişisel Verilerinizin Güvenliğine İlişkin Tedbirler Nelerdir?

Doğuş Kozmetik A.Ş, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini engellemek ve kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi için gerekli güvenlik düzeyini sağlamak amacıyla mümkün olan teknolojik imkânları ilgili teknik ve idari tedbirleri alınmaktadır. Kanun kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili her türlü talep, şikâyet ve önerilerinizi, ekteki formu doldurarak yazılı olarak doğrudan adresimize ulaştırabilir ya da elektronik imza kullanmak suretiyle şirketimizin dogus.kozmetik@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresine gönderebilirsiniz.